Mitglied der Anwaltskammer Eupen & Westflandern – Diplom Dess in Steuer- und Unternehmensrecht
Membre du Barreau Eupen & Flandre occidentale – Diplôme Dess en droit fiscal et droit des sociétés
Lid van Balie Eupen & West-Vlaanderen – Diploma Dess in fiscaal- en ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden van het advocatenkantoor Chantraine & Partners

Stand: 1. juli 2016

1. Toepassingsgebied van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden vinden toepassing op de cliëntenbetrekking tussen het advocatenkantoor (“wij”), met zetel te B-4700 Eupen, Friedensstraße 10, en de cliënt (“u”).

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien een afzonderlijke honorariumovereenkomst wordt gesloten, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Door de aanstelling van het advocatenkantoor Chantraine & Partners verklaart u deze voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

2. Uitoefening van het mandaat en beroepsgeheim
De cliënt is gedurende de duur van het mandaat ertoe verplicht alle nuttige informatie en documenten of feiten, op eigen initiatief en/of op aanvraag, mede te delen aan de raadsman. De cliënt is zelf aansprakelijk voor evt. schade of nadelen ten gevolge van late, onvolledige of foutieve melding van de informatie, documenten of feiten. Hij ontneemt aldus uitdrukkelijk alle desbetreffende aansprakelijkheid van zijn advocaat.

Indien de cliënt kennis heeft, of kennis zou moeten hebben, van eender welke termijnen of afspraken, dient hij ons hiervan op de hoogte te stellen en alle desbetreffend vereiste documentatie en informatie over te maken. Wij zullen in dit kader op de naleving van alle wettelijke termijnen toezien.

Het voor de uitoefening van het mandaat vermeldde tijdskader is louter ter indicatie, er ontstaat geen aanspraak op de naleving ervan, tenzij iets anders overeengekomen werd.

Behoudens anders luidende overeenkomsten wordt het dossier door één van de advocaten uit ons kantoor of ons netwerk behandeld. Alle raadslieden vallen uiteraard onder het beroepsgeheim. Het personeel van het advocatenkantoor Chantraine & Partners is eveneens onderworpen aan het beroepsgeheim. De cliënt verklaart zich akkoord met de door de advocaat gemaakte keuze van gerechtsdeurwaarder, vertaler of elke andere tussenkomende specialist (bv. notaris, deskundige, boekhouder, etc.).

De correspondentie tussen advocaten is in principe vertrouwelijk. Indien de raadsman besluit dergelijke brieven aan de cliënt door te geven, is laatstgenoemde ertoe verplicht, het vertrouwelijke karakter te vrijwaren en de geschreven stukken in geen enkel geval te gebruiken, op eender welke manier.


3. Honoraria en kantoorkosten
De verschuldigde honoraria worden berekent aan de hand van de uurvergoedingen die u bij de bevestiging van het mandaat werden medegedeeld. Het overeengekomen honorarium is exclusief de wettelijke BTW.

Indien schattingen van honoraria afgegeven worden, gaat het hierbij om indicatiewaarden. Wij hebben het recht om deze schattingen, ingeval van aanzienlijke en bij mandaataanvang onvoorzienbare extra inspanningen, aan te passen.

De afrekening van de aangelegenheid geschiedt in principe volgens de gepresteerde uren, tenzij iets anders werd bedongen.

Bovenop het bedongen honorarium worden u desgevallend kantoorkosten aangerekend, d.w.z. dossierkosten, brieven, kopieën, fax, telefoon, transportkosten, etc. (dit is geen limitatieve opsomming). Een overeenkomstig overzicht van de kosten vindt u in de bijlage.

Uitbestedingen, zoals bv. kosten van gerechtsdeurwaarders, deskundigen of overige derden, worden, indien u hebt toegestemd met hun aanstelling, afzonderlijk gefactureerd.

Ingeval van succes of indien wij u beduidende voordelen konden opleveren, hebben wij het recht een succeshonorarium ten belope van 10 % van de waarde van het geschil in rekening te brengen.

Regelmatig zullen tussenafrekeningen van de voltooide prestaties aan de cliënt in rekening gebracht, of honorarium- of kostenvoorschotten gevraagd worden. De cliënt geeft zijn toestemming voor de afhouding van de bedragen, die noodzakelijk zijn om de voorschotten of honorariumfacturen te betalen, van de ontvangen derdengelden door de advocaat. De cliënt wordt hiervan in kennis gesteld.

Indien het mandaat wordt beëindigd, worden de openstaande honoraria en kosten onmiddellijk opeisbaar en dienen zij door u vereffend te worden.

De cliënt werd voor de levering van de diensten door het advocatenkantoor Chantraine & Partners ingelicht, dat in bepaalde gevallen een derde, zoals bv. een rechtsplegingsverzekering of de Belgische staat (pro deo), de kosten van de prestaties door het advocatenkantoor kan dragen. Het is aan de cliënt om, voor levering van de diensten, de desbetreffend vereiste informatie ter toetsing door het advocatenkantoor Chantraine & Partners mede te delen.


4. Betaling
Behoudens andere afspraken, zijn de facturen van het advocatenkantoor Chantraine & Partners binnen de 30 dagen na facturatie te betalen.

Bij laattijdige betaling is rente verschuldigd, zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij ontstentenis van een tijdige betaling behoudt het advocatenkantoor Chantraine & Partners zich het recht voor haar prestaties te staken. De desgevallende schade die daaruit voortvloeit is uitsluitend ten laste van de desbetreffende cliënt.


5. Aansprakelijkheid
De raadslieden van het advocatenkantoor Chantraine & Partners beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (verzekeringnemer:  de Orde van advocaten Eupen, verzekeraar: Ethias, 4000 LUIK, Rue des Croisiers 24, dekking: 1.250.000 €, verzekeringsnummer 115346).

Deze verzekeringsovereenkomst dekt de activiteiten van de raadslieden van het advocatenkantoor Chantraine & Partners wereldwijd, uitgenomen de activiteiten in de VS en Canada, of de schadegevallen die onder de wetgeving of bevoegdheid van de VS of Canada vallen.

Onder voorbehoud van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de onrechtmatige bedingen inzake de vrije beroepen, is de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor Chantraine & Partners beperkt tot maximum 1.250.000 € per schadegeval. Een verder gaande aansprakelijkheid bestaat enkel wanneer dit in individuele gevallen vooraf schriftelijk werd overeengekomen.

7. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht
Indien het tot een geschil tussen het advocatenkantoor Chantraine & Partners en de cliënt zou komen, zijn de rechtbanken van het arrondissement EUPEN bevoegd. Wij behouden ons echter het recht voor om de cliënt voor de rechtbank van zijn woonplaats te dagen. Uitsluitend het Belgische materiële recht is van toepassing.