Mitglied der Anwaltskammer Eupen & Westflandern – Diplom Dess in Steuer- und Unternehmensrecht
Membre du Barreau Eupen & Flandre occidentale – Diplôme Dess en droit fiscal et droit des sociétés
Lid van Balie Eupen & West-Vlaanderen – Diploma Dess in fiscaal- en ondernemingsrecht

VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING VAN DAVID CHANTRAINE PGmbH

1. algemeen

DAVID CHANTRAINE PGmbH (hierna ook “het bedrijf”, “wij” of “ons” genoemd) draagt zorg voor de gegevensbescherming van zijn klanten (hierna ook “u” genoemd). Hieronder leest u hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door DAVID CHANTRAINE PGmbH.

DAVID CHANTRAINE PGmbH verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “de wet” genoemd) en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de verordening” genoemd).

Door onze website te gebruiken of door uw persoonsgegevens te verstrekken, verklaart u dat u kennis hebt genomen van ons privacybeleid en dat u akkoord gaat met de daarin beschreven praktijken.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen of aan te passen. Wij raden u in ieder geval aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. naam van de verantwoordelijke

De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is DAVID CHANTRAINE PGmbH, met maatschappelijke zetel te Friedensstrasse 10, 4700 Eupen, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer David CHANTRAINE.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u als volgt contact met ons opnemen:

DAVID CHANTRAINE PGmbH

Via de la Friedens 10
4700 Eupen
Telefoon: +32 87 785989
E-mail: info@chantraine-law.eu

3. verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

DAVID CHANTRAINE PGmbH verwerkt persoonsgegevens van klanten, zakenpartners en derden in het kader van de verwerking van mandaten, voor zover dit noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten.

Het verzamelen van gegevens vindt op de volgende manieren plaats:

 • Online en elektronische interacties met DAVID CHANTRAINE PGmbH, onder andere via onze website of applicaties (hierna en hiervoor aangeduid als “de Websites”) en per e-mail;
 • Offline interacties met DAVID CHANTRAINE PGmbH, inclusief via persoonlijk klantencontact.

De verwerking door DAVID CHANTRAINE PGmbH heeft in het bijzonder betrekking op de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, enz;)
 • Betalingsgegevens (bijv. factuuradres, bankgegevens, enz.)
 • Informatie met betrekking tot uw verbinding (IP-adres, lokalisatie, enz.).

Verdere persoonlijke informatie kan later worden verzameld tijdens het verwerken van uw mandaat, wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze service.

Gevoelige persoonlijke informatie wordt niet verzameld of verwerkt, tenzij het verzamelen of verwerken van dergelijke informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van het mandaat.

4. Gebruik van logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, worden er gegevens in de zogenaamde logbestanden ingevoerd, waarin gegevens over uw surfgedrag worden geregistreerd (datum van het bezoek, tijdstip, duur van het bezoek, opgeroepen pagina’s, enz.)

 • De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor analyse en verbetering van onze website en onze diensten, waarbij u als gebruiker van onze website anoniem blijft.

5 Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie op uw computer opgeslagen in de vorm van een cookie in uw browsersoftware. In deze cookie wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de website. Het gebruik van cookies maakt het gemakkelijker voor u om de functies te gebruiken, omdat we uw computer herkennen bij een volgend bezoek, waardoor u gemakkelijker herhaaldelijk gegevens kunt invoeren.

De cookies die wij gebruiken (kleine bestanden met configuratie-informatie) helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen en om u in staat te stellen volledig gebruik te maken van de service. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er cookies worden verzonden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de opgeslagen cookies op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. Houd er rekening mee dat als u de opslag van cookies deactiveert, u mogelijk slechts beperkt gebruik kunt maken van onze website.

6. Gebruik van Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. grondslag voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van onze zakelijke activiteiten en/of voor de verwerking van het mandaat.

In overeenstemming met art. 6, lid 1 van de Verordening worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt

 • voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde.
 • Om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • met toestemming van de betrokkene;

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens door DAVID CHANTRAINE PGmbH worden doorgegeven aan derden (bijv. onderaannemers, organisatoren van evenementen, IT-dienstverleners, enz.)

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens op verzoek doorgeven aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of reeds lopende procedures. Deze derden zullen ook de bescherming van uw gegevens waarborgen in overeenstemming met de Verordening en de relevante nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

8. kennisgeving van gegevens

U kunt kennis nemen van deze persoonlijke gegevens door een verzoek te sturen naar DAVID CHANTRAINE PGmbH (per aangetekende brief of e-mail) om deze te laten corrigeren of verwijderen.

9. duur van de opslag van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in het kader van de opdracht nagestreefde doeleinden te bereiken. Ze worden verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in het kader van de opdracht worden nagestreefd of als u uw recht op verwijdering hebt uitgeoefend.

10. uw rechten

Uw persoonsgegevens zullen altijd worden verwerkt voor de doeleinden die worden beschreven in de paragraaf “Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens”. Ze zullen worden opgeslagen op een redelijke, relevante en niet-excessieve manier en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken die worden nagestreefd in het kader van de opdracht.

10.1 Recht op toegang

U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor moet u uw identiteit aan ons bewijzen. U hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande duur van de opslag van de gegevens, het bestaan van een recht op rectificatie of wissing of op beperking van of bezwaar tegen de verwerking, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10.2 Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

10.3 Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”)

 • U hebt het recht om persoonlijke gegevens onverwijld te laten wissen in de volgende gevallen:
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking van uw gegevens betrekking heeft;
 • U hebt naar behoren bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Het wissen van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
 • De verwerking van de gegevens is onwettig, het wissen van de gegevens is geweigerd en in plaats daarvan is de beperking van de verwerking aangevraagd;
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

10.5 Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. DAVID CHANTRAINE PGmbH zal de verwerking van uw gegevens staken, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme belangen bestaan die zwaarder wegen dan het recht op bezwaar.

10.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens beschikbaar te stellen aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

10.7 Intrekking van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld met betrekking tot direct marketing.

11 Uw rechten uitoefenen

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek per aangetekende post te sturen naar DAVID CHANTRAINE PGmbH, statutair gevestigd te 4700 Eupen, Friedensstraße 10, of per e-mail naar info@chantraine-law.eu. Uw verzoek dient tevens vergezeld te gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen u onverwijld antwoorden, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

12. beveiliging

DAVID CHANTRAINE PGmbH verbindt zich ertoe adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, toevallige wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

13. indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, heeft u tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.